BalanCed

O PROJEKTU

O PROJEKTU

Projekt BalanCed prinaša inovativno in celostno storitev, ki s pomočjo umetnosti krepi in bogati človeške vire. Temelji na spoznanjih pozitivne psihologije, ki uči, da se ljudje, ki se počutijo bolje, so bolj zadovoljni, vztrajni in optimistični, uspešneje soočajo z izzivi in življenjskimi preizkušnjami. S projektom želimo podpreti zaposlene in njihove družine pri boljšem upravljanju z izzivi, krepiti kompetence pri otrocih, podpreti organizacije v skrbi za svoje zaposlene, krepiti kompetence kreativnosti pri zaposlenih in raziskati učinke bogatenja med poklicnim in zasebnim življenjem.

Obiskovalcem ponujamo priložnost, da z oblikovanjem gline, oblačil in ukvarjanjem s fotografijo izboljšajo svoje počutje. Močnejši bodo lažje usklajevali poklicno in zasebno življenje. Ob tem poskrbimo tudi za varstvo otrok in jih vključujemo v delavnice z vsebinami s področja varovanja okolja.

V sklopu projekta bo nastal tudi kreativni center, v katerem mreža partnerjev razvija in izvaja tri programe za podporo usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja:

  • V kreativnem centru obiskovalcem nudimo izkušnjo ustvarjanja, ki spodbudno vpliva na dobro počutje in razvija kompetence kreativnosti. Ponujamo priložnost, da z oblikovanjem gline, oblačil in ukvarjanjem s fotografijo izboljšajo svoje počutje in tako opolnomočeni lažje usklajujejo poklicno in zasebno življenje.

  • Aktivno varstvo mladoletnih otrok, ki temelji na izkustvenem učenju in njihovi aktivni participaciji. V raznolikih praktičnih delavnicah otroci razvijajo kompetence in veščine, kritično razmišljanje ter skrb za okolje in skupnost. Program za otroke krepi samostojnost in odgovornost otrok in jih razvija v samostojne in kritične posameznike, opremljene z znanji za soočanje z izzivi prihodnosti.

  • Z delavnicami za organizacije, ki prav tako temeljijo na kreativnosti nudimo podporo zaposlenim in delodajalcem pri soočanju s stresom in izzivi na delovnem mestu in pri usklajevanju med poklicnim in zasebnim življenjem. Programu bomo zagotovili trajnost z usposabljanjem mentorjev v organizacijah za izvajanje programa.
    Ustanovitev in delovanje Kreativnega centra spremlja vodena javna razprava, v kateri bomo preverili potrebe in izzive v lokalnem okolju in vplivali na ozaveščanje posameznikov in odločevalcev o pomenu opolnomočenja zaposlenih za soočanje z izzivi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

O EKIPI

Projektno partnerstvo je bilo skrbno izbrano z namenom, da bi zagotovili potrebne kompetence za izvedbo projekta, kot so: izkušnje z delom z odraslimi in otroki, poznavanje trajnostnih vsebin, veščine neformalnega učenja in obvladovanje vsaj enega ustvarjalnega medija.

Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož predstavljamo strokovnjaki s področja poklicev pomoči in nekaj znanja oblikovanja.

Zavod CONA B.P. želi ponuditi vsem generacijam prebivalcev priložnost, da z ukvarjanjem s kreativnimi dejavnostmi poskrbijo za svoje boljše počutje ter krepijo veščine za soočanje s stresom, samo učinkovitost in vzdrževanja dobrih medsebojnih odnosov.

Zavod Nomed je že več let usmerjen v okoljevarstvene prakse ter neformalno izobraževanje mladih na področju okoljevarstva, mehkih veščin in medijske pismenosti.

Kot eden od osrednjih akterjev je sooblikoval Gibanje Zelenci, ki se v sodelovanju z otroki vseh starosti, zavzema za uresničevanje zelenih sprememb v svetu globalnega potrošništva.

PiNA bo na podlagi večletnih izkušenj izvedla učinkovito komunikacijsko strategijo, vodila analizo potreb in vrednotenja ter prispevala znanje s področja neformalnega učenja in mentorstva pri oblikovanju programa usposabljanja za mentorje.

Iz Norveške se nam pridružujejo sodelavci društva Culture break borders, ki z umetnostjo družbi prinašajo spremembe na bolje.

O programu in viru financiranja

Projekt sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 499.903,96 EUR.

Finančna mehanizma v Republiki Sloveniji in Finančna mehanizma držav donatoric predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku.

Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR. Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR.

Program Izobraževanje– krepitev človeških virov s ciljem izboljšanja človeškega kapitala in baze znanja je namenjen krepitvi človeškega kapitala ter podpori razvoja kompetenc za 21. stoletje, razvoju kreativne ekonomije (industrije), boljši povezanosti izobraževanja in usposabljanja z realnim okoljem, razvoju podpornih ukrepov za vključevanje v življenje in delo posebnih skupin, ki so izključene ali imajo slabši dostop do podpornih sistemov. Nadalje program spodbuja razvoj ukrepov za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja na lokalni ravni ter krepi institucionalne zmogljivosti za dobro upravljanje, medsektorsko in medresorsko sodelovanje.

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož (vodilni partner) in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.